Streven naar welbevinden

Heersende waarden hebben hun oorsprong in de Verlichting: ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht op een leven in vrijheid. Groei van de welvaart is nodig om deze uitgangspunten te realiseren. Over het algemeen slaagt de westerse wereld er goed in deze waarden in de praktijk te realiseren.

Elk individu kan zich in vrijheid ontplooien en is beschermd tegen de willekeur van de staat en onrechtmatige daden van medeburgers. Daarnaast is de afgelopen 200 jaar een grote rijkdom bereikt. Dit heeft het leven van de massa aanzienlijk verbeterd. Momenteel is de westerling rijker, gezonder en leeft hij langer dan ooit daarvoor.


    Ontwikkeling welvaart in vijf wereldregio’s
   Hoe rijk bent u?

De gewenning aan de welvaart en het vertrouwen in de duurzaamheid ervan, roept nieuwe vragen op. De vraag is of welvaartsverhoging nog wel een doel op zichzelf is, nu de tijden van schrijnend gebrek ver achter ons liggen. Stichting Ergensland vindt van niet en stelt dat welvaartsgroei één van de middelen is voor het bereiken van een hoger doel. Aanname is dat dit hogere doel voor ieder mens bestaat uit het bereiken van persoonlijk welbevinden: de duurzame voldoening die iemand over zijn leven als totaal ervaart.

In de loop der jaren is veel onderzoek verricht naar de elementen die van invloed zijn op het welbevinden van mensen. Welvaart is in eerste instantie de belangrijkste voorwaarde. Tegelijkertijd blijkt dat na het bereiken van een behoorlijke levensstandaard elke verdere welvaartstoename een steeds kleinere toename van welbevinden laat zien. Het belang van andere, immateriële factoren neemt dan toe.


   Relatie welvaart en welbevinden

Zoals het belang van een werkende rechtsorde, met instituties die de fysieke veiligheid en respect voor de mensenrechten waarborgen en corruptie bestrijden. In het verlengde hiervan liggen economische, politieke en persoonlijke vrijheden. De mate van tolerantie, onderling vertrouwen en de sociale gelijkheid en participatie in een maatschappij dragen ook positief bij aan het algemeen welbevinden.

Belangrijker dan deze maatschappelijke zaken blijken de eigenschappen en gesteldheid van de persoon zelf. Actieve, daadkrachtige en zelfstandige personen met goede sociale vaardigheden en een gevoel van zelfbeschikking en zingeving blijken over het algemeen het meest tevreden met hun leven. Daarnaast spelen lichamelijke en met name geestelijke gezondheid een grote rol. Evenals een intieme relatie met een vaste partner, vriendschappen en sociale relaties in verenigingen of op het werk.


   Korte presentatie over voorwaarden voor welbevinden
   Alles over de voorwaarden voor welbevinden

Het welbevinden staat centraal in de doelstelling van Ergensland. Dit is gebaseerd op de aanname dat persoonlijk welbevinden voor ieder mens het hoogste doel vormt. Dat dient het uitgangspunt te zijn bij het formuleren van overheidsbeleid en de inrichting van maatschappelijke instituties. Op dit publieke domein richt Ergensland zich.


     Hoe is het met ons welbevinden gesteld? Video ‘Nog lang en gelukkig’